top of page

PRIVACY

Finnish Travel Marketing Ltd (Suomen matkailumarkkinointi Oy)  handles personal information as described in the registration notice.

Privacy: Privacy Policy under Section 10 of the Personal Data Act (523/1999)

Date of drafting: 18.06.2018

Registrator:

Suomen matkailumarkkinointi Oy
Business ID: 254 5970-7
Address: Kirjatyöntekijänkatu 4a9 00170 H
elsinki, Finland

Contact:

Aleksi Pitkänen

Aleksi@sumama.fi

Registry name:

Sumama Marketing Register

 


Purpose of processing personal data, use of the register:

Personal data are handled for customer relationships´ management, development, and marketing. To provide, deliver and develop business services and products, and to design and develop business. Personal data can also be processed to create profiles for registered users to improve customer relationships and to direct individual marketing and advertising to a registered person. The company has outsourced the collection of invoices.


Information contained in the register:

The register covers the following categories of information:

 • Basic personal data;

 • First and last name

 • The company or other organization to which the person belongs and its information

 • Contacts (including address, email address, phone numbers)

 • Billing and recovery information;

 • Event and analysis data

 • Permission information (eg direct marketing bans, contact bans)

 • Information about customer relationship management and / or marketing (as interests and best contact times)


Regular sources of information:

Personal data is collected as a rule by a registered person or by another organization whose agent or contact person is registered. Personal data may also be collected and updated on other registers, population registers, business registers and other similar registers of companies or companies that are part of or together with the same company or company.

Disclosure:

The company may disclose personal information within the limits of the permissible and binding legal requirements. The company does not disclose personal information for direct marketing purposes. As a result of the technical implementation of personal data processing, some of the information may physically be located on the outsourcing server's servers for which they are handled through a technical connection. Unauthorized documents are properly disposed of. At the end of the processing, the paper prints will be kept within the timeframe of the archiving plan. Personal data will not be transferred outside the European Union or the European Economic Area unless it is necessary for the technical implementation of the service.

Registry protection:

The registry only has access to those who are in the service of the registrar and other people who are in need of information in their duties. They have usernames and passwords.

Files are protected with appropriate firewalls.

Inspection and prohibition right:

In accordance with Section 26 of the Personal Data Act, the data subject has the right to inspect what information concerning him has been deposited in the personal register. The request for verification must be sent in writing and signed to:

 • info@sumama.fi or

 • Finnish Travel Marketing, Kirjatyöntekijänkatu 4a9, 00170 Helsinki, Finland


Storage, filing, and destruction of registry information:

Customer information will be destroyed upon request of the customer. Customer information is stored for six (6) years after the end of the customer relationship.

Rekisteriseloste

 

Suomen matkailumarkkinointi Oy (Sumama) käsittelee henkilötietoja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

 

Rekisteriseloste. Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

Laatimispäivä 18.06.2018

 

Rekisterinpitäjä:

 

Suomen matkailumarkkinointi Oy
Y-tunnus: 254 5970-7
Osoite: Kirjat
yöntekijänkatu 4a9 00170 Helsinki, Suomi

Yhteyshenkilö:

Aleksi Pitkänen
Aleksi@sumama.fi

Rekisterin nimi:

 

Sumaman Oy:n markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus:

 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen sekä markkinointiin. Yrityksen palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen asiakassuhteen parantamiseksi sekä yksilöllisen markkinoinnin ja mainonnan suuntaamiseen rekisteröidylle. Yritys on ulkoistanut laskujen perinnän. .


Rekisterin sisältämät tiedot:

 

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Henkilöön liittyvät perustiedot;

 • Etu- ja sukunimi

 • Yhtiö tai muu organisaatio, johon henkilö kuuluu sekä sen tiedot

 • Yhteystiedot (mm. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)

 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot;

 • Tunnistautumis- ja käyttötiedot (mm. käyttäjätunnukset, salasanat, varmenne- ja allekirjoitustiedot)

 • Tapahtuma- ja analyysitiedot

 • Lupatiedot (mm. suoramarkkinointikiellot, yhteydenottokiellot)

 • Henkilön itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot 

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

 

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, tai muulta organisaatiolta, jonka edustajana tai yhteyshenkilönä rekisteröity toimii. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yrityksen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien tai sen kanssa yhteistyötä tekevien yhtiöiden muista rekistereistä, väestörekisteristä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

 

Tietojen luovutus:

 

Yritys voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Yritys ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita yrityksen ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tarpeettomat asiakirjakopiot hävitetään asianmukaisesti. Käsittelyn päätyttyä paperitulosteet säilytetään arkistonmuodostus-suunnitelman mukaisen määräajan. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojaus:

 

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.Tiedostot on suojattu asianmukaisin palomuurein.

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus:

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 • info@sumama.fi tai

 • Suomen matkailumarkkinointi, Kirjatyöntekijänkatu 4a9, 00170 Helsinki, Suomi.

 

Henkilötietolain 30§:n mukaiset myös suoramarkkinointikiellot tulee lähettää em. osoitteeseen kuten myös rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjauspyynnöt.


Rekisterin tietojen säilytys, arkistointi ja hävitys:


Asiakkaan tiedot hävitetään asiakkaan sitä pyytäessä. Asiakastiedot säilytetään kuusi (6) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

bottom of page